Általános rendelkezés

A Külkerpark (továbbiakban: Park) Üzemeltetője biztosítja vendégeinek kellemes időtöltését, hozzájárul zavartalan kikapcsolódásukhoz, gondoskodik egészségük védelméről, illetve a hatósági rendelkezések érvényesítéséről, ezen szabályok betartásáról és betartatásáról a Park területén.

A vendégek a bérletek és jegyek megváltásával elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek veszik a Park aktuális házirendjét, mely a www.kulkerpark.hu/hazirend weboldalon elérhető, illetve a kapuknál és a recepción olvasható. A bérletet vásárló vendégek a bérletvásárlással azt is elfogadják, hogy a házirend megváltoztatásának jogát Üzemeltető fenntartja, az esetleges változások a bérletes jogviszonyra hatással nincsenek.

A vendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a létesítmény házirendjében foglalt előírásokat. A Parkban olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak. Amennyiben egy vendég a házirend előírásait felszólítás ellenére sem tartja be, bérlete vagy napijegye minden további kompenzáció nélkül érvényteleníthető, a vendég a Park elhagyására kötelezhető. A házirend be nem tartásából eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

Belépés vendégeink részére

A Külkereskedelmi Sport és Szabadidőközpontba történő belépés két kapun keresztül lehetséges, a Budakeszi út 73/C szám, illetve a Hárshegyi út 32 szám felől.

A Parkba a vendégek kizárólag érvényes bérlettel, illetve napijeggyel léphetnek be. Belépéskor a napijegyet vásárló vendégek egy, a Parkban történő tartózkodásra feljogosító karszalagot kapnak. Kizárólag a beléptetést végző személyzet által felhelyezett karszalagok érvényesek.

Bérletes vendégeink a bérletvásárláskor egy RFID csippel ellátott kártyát vagy egy szintén csippel ellátott karórát kapnak mely a megváltott bérlet típusnak megfelelő információkat hordozza. A kártya vagy óra elvesztése esetén van lehetőség új kártya igénylésére 2000 Ft pótdíj megfizetése mellett, amely a bérlet tulajdonosát terheli. Kérjük, a kártya/óra elvesztését haladéktalanul jelezni a recepción, vagy a jegypénztáraknál, mert az elvesztése és annak bejelentése közti időszakban történő visszaélésekért, és anyagi károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A Parkba kizárólag a kártya/óra felmutatásával, vagy a napijegy megvásárlásával tudnak belépni. A kártya/óra kezelését és a napijegy értékesítést valamint a karszalagok felhelyezését a beléptető személyzet végzi.

12 év alatti gyermekek kizárólag szülői, vagy felnőtt kisérettel léphetnek be a Park területére. A gyermekek ÁLLANDÓ szülői,illetve felnőtt kíséret felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a fürdő szolgáltatásait,használhatjak medencéit.

3 éves kor alatti gyermekek részére a belépés díjtalan. Ez a kedvezmény minden megváltott felnőtt belépőhöz legfeljebb két gyermekre vonatkozik. A további 3 év alatti gyermekek részére a mindenkori gyermekjegy megváltása szükséges a parkba történő belépéshez.

Kedvezményes belépő vásárlása esetén a kedvezményezett köteles a kedvezmény jogalapját igazoló dokumentumot(lakcímkártya, személyi igazolvány, nyugdíjas igazolvány, stb.) bemutatni.

A karszalag és az óra  viselése a Parkban való tartózkodás teljes ideje alatt kötelező, ez igazolja az érvényes beléptetés megtörténtét a biztonsági személyzet felé. A karszalagot vagy órát nem viselő vendégek minden további kompenzáció nélkül a Park elhagyására kötelezhetők.

Üzemeltető kizárólag azon kártyák, napijegyek és karszalagok érvényességét szavatolja, melyeket saját maga állított ki és értékesített. A nem közvetlenül Üzemeltetőtől vásárolt belépők érvényességéért, az esetleges érvénytelenségből eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

A személyre szóló szezonbérletekkel napi többszöri belépés lehetséges. Kilépéskor a belépőkártya kezelése kötelező, a parkból ki nem léptetett vendégek aznap már nem tudnak a park területére lépni bérletük felmutatása estén sem. A belépőkártya felmutatása és személyre szóló bérlet esetén a személyazonosság igazolása a beléptető személyzet számára felhívás nélkül kötelező. A 30,20 illetve 10 alkalomra szóló bérletek használatakor minden belépésnél megtörténik a bérlet kezelése, azaz minden egyes belépés levonódik a bérletből, a belépés időpontjától és a belépő személy kilététől függetlenül. A napijegyek napi egyszeri belépésre jogosítanak. A Park elhagyása esetén, az újbóli belépés csak a napijegy ismételt megváltásával lehetséges.

A különböző bérletekkel, napijegyekkel az alábbi személyek léphetnek a Park területére:

Személyre szóló bérletek

- Személyre szóló felnőtt / nyugdíjas szezonbérlet: a bérleten feltüntetett felnőtt / nyugdíjas és két, 6 év alatti gyermek

- Személyre szóló diákbérlet: a bérleten feltüntetett diák

- Személyre szóló gyermekbérlet: a bérleten feltüntetett gyermek

Átruházható bérletek

- 10 / 20 / 30 alkalmas felnőtt / nyugdíjas / diák / gyermek bérlet: 10 / 20 / 30 alkalommal, alkalmanként egy felnőtt / nyugdíjas / diák / gyermek

Napijegyek

- Felnőtt / nyugdíjas / diák / gyermek napijegy: napi egyszer egy felnőtt / nyugdíjas / diák / gyermek

A nyitvatartási idő

A nyári szezon ideje alatt minden nap: 6:00 – 19:45 óráig. A nyári szezon az időjárás függvényében 2016 május 1-től szeptember 1-ig tart.

Az úszómedencék nyitvatartási ideje

Bérletes, napi jegyes vendégeink számára: 6:00 – 19:30

Sportegyesületek, csoportos esti medence bérlők számára: 19:30 – 24:00

Belépés a sporttanfolyamon és sporttáborban résztvevők részére

A sporttanfolyamokra (de nem napközis sporttáborba) járó gyermekeket a táborvezető vagy annak megbízottja kísérheti a tanfolyam ideje alatt. A tanfolyam végeztével, érvényes belépő hiányában a tanfolyamon résztvevő gyermek köteles a Park területét elhagyni.

Sportoktatói/edzői tevékenységet a Park területén kizárólag az Üzemeltetővel szerződött vállalkozás alkalmazottai végezhetnek. Ezen személyek a Parkban való tartózkodásra vonatkozó jogosultságukat felhívásra igazolni kötelesek.

A sporttáborra jelentkező gyermekek kísérői csak a jegypénztáraknál kijelölt gyülekező helyig mehetnek, onnan a Táborvezető vagy annak megbízottja veszi át a gyermekek felügyeletét. A táborra jelentkező gyermekek és pedagógusok az előre leadott névlista alapján léphetnek be,a táborvezető által választott bejáraton, melynek pontos helyszínéről a Táborvezető köteles a tábor kezdete előtt 1 nappal írásos tájékoztatót megküldeni az üzemeltető részére. A lista hiányában, vagy a listán nem szereplő személyeket Üzemeltetőnek nem áll módjában beengedni.

A sporttanfolyamok és sporttáborok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

Belépés rendezvények alkalmával

A Külkerpark Üzemeltetője a Park tulajdonosainak felhatalmazása alapján fenntartja a jogot magának arra, hogy esetenként a Külkerpark területét zártkörű rendezvény céljára bérbe adja. Ebben az esetben a Park szolgáltatásait és területét kizárólag a bérbe vevő használhatja. Az esetleges zártkörű rendezvények időpontjáról és így a Park zárva tartásának időpontjáról vendégeinket előzetesen írásban, a www.kulkerpark.hu weboldalon tájékoztatjuk.

Belépés munkatársak részére

Az Üzemeltető munkatársain kívül a Park területére az alábbi személyek léphetnek be érvényes bérlet nélkül:

- Szerződéses edzők, nevelők hétköznap 8-17 óráig (belépésük kizárólag a szerződött vállalkozó által összeállított és az Üzemeltető által jóváhagyott

lista alapján lehetséges)

- Büfé dolgozói (belépésük kizárólag a büfét Üzemeltető vállalkozó által leadott és az Üzemeltető által jóváhagyott lista alapján lehetséges)

- Szerződéses orvosok a nyitva tartás ideje alatt bármikor (Üzemeltető által jóváhagyottan)

A parkolók használata

Üzemeltető a nem a Park területén parkoló autókért nem vállal feleősséget, a park területén parkoló autókban hagyott értéktárgyakért, az autókban keletkező esetleges károkért Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

A felső, Budakeszi út 73 szám felőli parkolót használó vendégeink parkoló díjat kötelesek fizetni. A parkolóban hagyott járművekért a Park Üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Budakeszi út felől bejövő vendégek a porta vonalában található sorompónál kötelesek belépőjüket felmutatni, és azt kezelésre átadni, valamint a parkoló díjat megfizetni.

Amennyiben a felső parkoló megtelik, a megtelt táblával kiegészített sorompóval a biztonsági őr a bejáratot lezárja. A parkolóba be nem férő gépkocsik a Budakeszi út felőli lejárati útról a “2. kapu” megjelölésű kapun át tudják elhagyni a Park területét.

Az alsó parkoló a Hárshegyi út felől közelíthető meg. A parkolók egész területén, valamint a hozzá vezető utakon a be- és kiálláskor kérjük vendégeinket, hogy olyan alacsony sebességgel, körültekintően közlekedjenek, hogy sem a gyalogosokban, sem más gépkocsikban kárt ne tegyenek, balesetet ne okozzanak. A parkolók területén a maximális megengedett sebesség 5 km/h.

A Park területére gépjárművel, motorral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral, illetve bármilyen egyéb járművel kizárólag a Budakeszi út felől lehet behajtani. A járműveket kötelező a parkolóban hagyni. A Hárshegyi út felől kizárólag gyalogosan lehet a Park területére lépni. A Budakeszi út felőli parkolón kívül külön engedély nélkül hagyott járműveket, kerékpárokat a Park vezetősége a járműtulajdonos költségén elszállíttatja. Az elszállításra került járművekről felvilágosítást a jegykezelőnél, illetve a recepción lehet kérni.

Általános szabályok

Szemetet, cigarettavéget, üres üvegeket a szemétgyűjtőbe szíveskedjenek elhelyezni.

A Park egész területén tilos a dohányzás, kivételt képeznek a dohányzásra kijelölt területek.

A fürdő területére állatot behozni tilos! Kivételt kepez: vakvezető kutya, rendőrség, vagy karhatalmi szerv kiképzett kutyája, a fürdő őrzés-védelmével megbízott szolgálat kutyája vagy az üzemeltető engedélyével behozott kutyák .

A Park belső útjain gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral, gördeszkával, egyéb közlekedési eszközzel közlekedni tilos kivéve az üzemeltető vagy annak meghatalmazottja .

A házirendet be nem tartó, a többi vendég pihenését rendszeresen zavaró látogatókat Üzemeltető munkatársai távozásra szólíthatják fel, mindenféle kompenzáció nélkül bérletét érvényteleníthetik. Ezen látogatók jövőbeni belépését a Park területére megtagadhatják .

A felszólítás ellenére érvényes belépőt felmutatni nem tudó vendégeket az Üzemeltető munkatársai távozásra szólíthatják fel, ezen látogatók jövőbeni belépését a Park területére megtagadhatják. Az érvényes belépő nélküli belépésből, illetve a hamis belépő használatából eredő jogi, valamint anyagi felelősség a Park területén tartózkodó, de érvényes belépővel nem rendelkező, illetve a hamis belépőt birtokló és annak használatát megkísérlő személyt terheli.

Az ittas vagy kábítószer hatása alatt álló vendégeket az Üzemeltető munkatársai távozásra szólíthatják fel.

Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzesetet, vegyszerrel összefüggő veszélyt, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy használatát haladéktalanul jelezni kell az ügyeletes úszómesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak.

A Park Üzemeltetője rendkívüli esetben, vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás diját Üzemeltető nem téríti vissza.

A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgaló személyzet magatartására vonatkozó panaszukat, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos kifogásukat a vásárlók könyvében tehetik meg.

Az üzemidőt indokolt esetben a Külkerpark Igazgatósága megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) a medencék használatát ideiglenesen biztonsági okból szüneteltetheti.

A Külkerpark vendégei a belépőjegy (karszalag) megvásárlásával kifejezik és elismerik, hogy jelen Házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják. Ennek keretében bármely médiumban, bármely nyomaton megjelenő fotón, videón utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek

Sportlétesítmények házirendje

Uszoda és környéke

A ruhák megőrzésére, átöltözésre számozott öltözőszekrények állnak vendégeink rendelkezésére, melyek az értékmegőrzőben átvehető kulcs segítségével nyithatók. A kulcsokat vendégeink 4,000 Ft letét , vagy értéktárgyaik leadása mellett kapják meg. Távozáskor a kulcs átadásával egyidejűleg a letét visszafizetésre, értéktárgyaik visszaadásra kerülnek. A kulcsok elvesztése esetén a letét az elvesztett kulcs pótlására tekintettel nem kerül visszafizetésre, illetve értéktárgyak

Továbbá vendégeink kötelesek a kulcsot minden esetben legkésőbb zárásig leadni a jegypénztárnál, ennek elmulasztása esetén Üzemeltető megbízottjai az értékmegőrző zárját kinyithatják, tartalmát értéktárgyak esetén megőrzik,letéti díj esetén pedig azt bevételezik, melyről hivatalos feljegyzés vagy számla készül. A kulcs visszaadásának elmulasztása esetén Üzemeltető zárat cserél mind az értékmegőrző fakkon., mind az öltöző szekrényen és ennek 5000 Ft-os pótdíját a mulasztást elkövető személyre hárítja, melyet a legközelebbi belépés során annak meg kell fizetnie. Érvényes bérlettel rendelkező vendégeink esetén a bérlet letiltásra kerül mindaddig amig a pótdíjat be nem fizetik. A sportlétesítmények szolgáltatásai vendégeink érkezésének sorrendjében állnak rendelkezésre.

Az Üzemeltető csak az általa kijelölt értékmegőrző fiókban elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.

Az uszodát – különös tekintettel a mély vízre – és a kiszolgáló helyiségeit mindenki saját felelősségére használhatja.

Az uszodát és szaunát fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, továbbá ittas, esetleg kábítószer hatása alatt álló személy nem veheti igénybe. Sérült bőrrel tilos a medencébe menni. A medence használata előtt az előfürdő (zuhany) és a lábfürdő használata kötelező.

A medencében és közvetlen környezetében (a járdán) étkezni, dohányozni, italt fogyasztani, szappant használni, a vizet szennyezni, továbbá a vízbe búvárfelszerelést, gumimatracot, úszógumit vagy más sérülést okozó eszközt bevinni tilos.

A versenymedencében 6 év alatti gyermek csak szakképzett pedagógiai felügyelet mellett , és annak felelősségére tartózkodhatnak úszásoktatás alkalmával.

A versenymedencébe történő beugrás a startkövek felőli oldalról megengedett.

A játékos ugrálást az úszómester szabályozza. Az úszómester utasításait minden parkban tartózkodó vendég köteles figyelembe venni és betartani. A sávelválasztó kötelekbe (veszélyelhárítás kivételével) kapaszkodni tilos.

A tanmedencét a gyermekek 12 éves korig, a pancsoló medencét 6 éves korig használhatják. A tanmedencébe szobatiszta kisgyermek engedhető be állandó szülői/oktatói felügyelet mellett, A pancsolóban kizárólag gyermekek tartózkodhatnak, egészségügyi okokból kifolyólag felnőttek nem tartózkodhatnak a pancsoló vizében.

A gyermekmedencébe (Pancsoló) beengedett 6 éven aluli gyermek hozzátartozói felügyelete – medencén kívülről – kötelező. A vízbemenetel előtt gondoskodni kell a gyermekek természetes szükségleteinek elvégzésérőlés(WC használat) és lehetőség szerint vízzárós gumipelenkát használni.

A medencék és környékük felügyeletét a mindenkori úszómester végzi teljes felelősséggel, az elsősegélynyújtás az ő feladata.

A víz minőségéért, a medencefenék tisztításáért, a zuhanyzók hibátlan működéséért az ügyeletes gépész a felelős.

Nyugágyak

A nyugágyak bérleti díj fejében használhatók. A nyugágyak használatával kapcsolatosan minden felelősség a bérlőt terheli.

Nyugágyat a park területére behozni tilos.

Napozószék

Napozószék behozatalát a park területére Üzemeltető engedélyezi. Üzemeltető a mások által a park területére hozott eszközökért, és az ezen eszközök használatából bekövetkező balesetekért, esetleges anyagi károkért, személyi sérülésekért felelősséget nem vállal. A parkba hozott eszközökért és az esetlegesen keletkező károkért vagy balesetekért az eszközt behozó személyt terheli a felelősség.

Plázs

A nagymedence mellett található homokos plázs bérleti díj ellenében vehető igénybe. Az erre vonatkozó bérlet értékesítése a jegypénztároknál vagy a felső épületben található recepció helységben folyik. A plázs területe két részre osztható és külön-külön is bérelhető. A plázs teljes területén egyszerre maximum 12, a két felén maximum hat-hat személy tartózkodhat, a kiváltott bérlet is maximum 6, illetve 12 személyre vonatkozik annak függvényében, hogy a plázs részben vagy teljes egészében került kibérlésre.

Úszósapka használata

A versenymedencékben úszósapka használata nem kötelező.

Tanmedence használata

Vendégeink a tanmedencét minden nap 8:00-tól 19:30-ig használhatják. Kérjük vendégeinket, hogy a gyermekmedencéket 19:30 óra után elhagyni szíveskedjenek. A tanmedencét kizárólag gyermekek használhatják. Lehetőséget biztosítunk azonban arra, hogy a vízbiztonsággal nem rendelkező gyerekeket kísérőik, szüleik közül egy a vízben tartózkodva felügyelje. A fentiek alapján felnőttek számára a tanmedencében tartózkodni kizárólag abban az esetben és időtartamban szabad, ameddig gyermekük is ott tartózkodik.

Felnőttek számára a medencék partjáról a lábukat vízbe lógatni nem szabad.

Hétköznapokon a tanmedencében úszásoktatás folyik. Az oktatás céljára a medence kettő-harmada használható, a fennmaradó harmadot vehetik igénybe Kedves vendégeink gyermekeikkel.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a tanmedence és a gyermekmedence környékét havi 2 alkalommal, egy-egy hétvégi napon délután 13:00 óra után az eredeti rendeltetéstől eltérő módon hasznosítsa, lezárja.

A nagymedence használata

Bérlettel, illetve napi jeggyel rendelkező vendégeink a nagymedencét 19:30-ig használhatják. Kérjük bérletes és napi jegyes Kedves vendégeinket, hogy a nagymedencét legkésőbb 19:30 órakor elhagyni szíveskedjenek.

Szauna

A szaunát mindenki kizárólag saját felelősségre használja. A szauna nyitvatartási ideje 6:00-tól 19:00-ig tart. A szauna használata csak beüzemelt állapotban lehetséges. A szauna szárazgőzkamra használata – a kályhacsövek locsolása – a kifüggesztett tájékoztató szabályainak betartásával engedélyezett. A szaunát csak 14 év feletti vendégeink látogathatják. 10-14 éves gyermek csak szülői felügyelettel, 10 év alattiak még szülői felügyelet mellett sem. Vízen kívül más folyadék használata tilos.

Büfé

A Park területén található büfé nem a Külkerpark üzemeltetőjének üzemeltetésében áll, a büfé üzemelésével kapcsolatban minden felelősség a büfé üzemeltetőjét terheli.

Salakos teniszpálya

A teniszpályákat vendégeink minden nap reggel 6 órától este 22 óráig használhatják. A salakos teniszpályákat teniszbérlettel, vagy szabad pálya esetén a felső klubházban a bérletértékesítőnél váltott jeggyel alkalomszerűen is igénybe lehet venni.

Amennyiben az eredeti pályabérlő 15 percen belül nem jelentkezik, úgy a pálya kiadható.

Vegyes labdapálya

A vegyes labdapálya naponta 6:30 órától 19:00 óráig használható, díjtalanul. A vegyes labdapálya alkalmas:

- kispályás labdarúgásra

- kézilabdázásra

- röplabdázásra (a kézi, ill. Kosárpályán)

- kosárlabdázásra

- tenisz ütögető fal használatára

Egyidejűleg több labdajáték is űzhető, amennyiben egyik kizárná a másik művelését, úgy előnyben van az a játék, melyet többen játszanak. A pálya átalakítása esetén, a játék befejezésével az eredeti állapotot vissza kell állítani. Az ütögető fal kizárólag teniszezésre használható.

Mászó fal

A mászó fal használata csak szakképzett felügyelő mellett vehető igénybe. A mászó fal ennek ellenére történő használata a Park haladéktalan elhagyását vonja maga után, az Üzemeltető kizár minden felelősséget, amely a mászó fal szakképzett felügyelő nélküli használatából ered.

Futópálya

A futópálya 80 cm széles, 500 méter hosszú. Menetirány szerinti gyaloglásra és futásra használható, babakocsi, kerékpár használata, lassú séta veszélyes és tilos.

Strandröplabda

A strandröplabda pálya használata a napijegy megváltásával díjmentesen lehetséges. A használat minden esetben érkezési sorrendben történik. Amennyiben a pályát más vendégeink is igénybe vennék, az igény bejelentésétől számított fél órán belül azt át kell adni, így biztosítva, hogy azt mindenki használatba vehesse. A pályát a játék megkezdésétől számítva egy órán keresztül mindenképpen lehet használni, így ha az újabb játékosok a használati igényüket a a pályán aktuálisan folyó játék megkezdésétől számítva 30 percnél korábban jelentik be, úgy az egy órás időtartamot mindenképpen meg kell várniuk, míg átvehetik a pályát.

Panaszkönyv, talált tárgyak

Panaszkönyv az alsó, Hárshegyi út felőli épületben kialakított értékmegőrzőnél található. Az Üzemeltető minden egyes bejelentést kivizsgál, az esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi.

Kérjük, hogy a talált tárgyakat az értékmegőrzőnél adják le. Az esemény rögzítésre kerül, és a talált tárgyat jogos tulajdonosa legkésőbb a szezon végeztével átveheti.

A házirend megváltoztatásának jogát Üzemeltető fenntartja, változás esetén az új szöveget azonnal elérhetővé teszi a www.kulkerpark.hu/hazirend weboldalon, illetve olvashatóvá teszi a Park bejáratainál és a recepción.

Kérdéseikkel, esetleges kérésükkel forduljanak munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre. Budapest, 2016. április 1. Külkerpark

Kapcsolat Kérdőív kitöltése